Σχέδιο καταστατικού κινηματογραφικής λέσχης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία… και έδρα… (πόλη).

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:
α. Η προώθηση της τέχνης του κινηματογράφου,
β. Η κινηματογραφική παιδεία των μελών και του συνόλου,
γ. Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους,
δ. Η παρέμβαση σε γενικότερα πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα.

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:
α. προβολές ταινιών, αφιερώματα, φεστιβάλ, ειδικές προβολές-εκδηλώσεις,
β. συζητήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε πολίτης που συμφωνεί με τους σκοπούς του Σωματείου. Εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτησή του.

Άρθρο 5

Δικαιώματα μέλους: α. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, β. Δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Συνελεύσεις, γ. Δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις μέλους: α. Να συμμετέχει στις διαδικασίες του Σωματείου, β. Να στηρίζει τους στόχους του, γ. Να πληρώνει τις εισφορές του.

Άρθρο 7

Το μέλος του Σωματείου διαγράφεται: α. Με αίτησή του, β. Αν καθυστερήσει τη συνδρομή του πέραν του έτους, γ. Με απόφαση της Συνέλευσης για σαφή αντικαταστατική συμπεριφορά.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8

Πόροι του Σωματείου είναι: α. Συνδρομές μελών που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β. Ενισχύσεις τρίτων, γ. Έσοδα από εκδηλώσεις, δ. Από κάθε άλλη νομική αιτία.

Άρθρο 9

Η διαχείριση γίνεται από τον Ταμία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαχείριση που αφορά μικροποσά για τρέχουσες ανάγκες. π.χ. γραφική ύλη, γίνεται από τον Ταμία, με πάγια εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δικαστική και εξώδικη σχέση του. Σε αδυναμία ή κώλυμα του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΟΡΓΑΝΑ: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 11

Όργανα του Σωματείου είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσουν το 1/5 των μελών ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία η επόμενη Συνέλευση πραγματοποιείται σε μία εβδομάδα και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών. Αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι… (αριθμός μελών) …μελές. Έχει θητεία…(αριθμός ετών) έτος/η. Εκλέγεται από τη Συνέλευση, όπου πέραν των τακτικών μελών εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη. Στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και…(άλλες θέσεις στο Δ.Σ.). Τηρεί α. Μητρώο μελών, β. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ., γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνέλευσης. δ. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται με την κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου (σε περίπτωση ύπαρξης παρατάξεων οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής).

Άρθρο 14

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από… (αριθμός μελών) μέλη. Έργο της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης. Εκλέγεται από τη Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Λ.Ε. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 15

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), στις Συνελεύσεις της οποίας εκπροσωπείται με αντιπρόσωπο του οποίου η θητεία συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε.

Άρθρο 16

Για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται παρουσία του 1/2 των μελών και πλειοψηφία 3/4 τουλάχιστον.

Άρθρο 17

Το Σωματείο διαλύεται όταν και όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 18

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι…(περιγραφή).

Άρθρο 19

Το Καταστατικό, που αποτελείται από… (αριθμός άρθρων) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και συνολικά από την Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση που έγινε… (πόλη) στις… (ημερομηνία).

• Ακολουθεί κατάλογος των ιδρυτικών μελών του Σωματείου.