Καταστατικό ΟΚΛΕ

Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας
Άρθρο 1

Ιδρύεται Ομοσπονδία των Κινηματογραφικών Λεσχών της Ελλάδας με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
 1. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Κινηματογραφικών Λεσχών (Κ.Λ.) της Ελλάδας, η στερέωση, η ανάπτυξη και η εξάπλωση του θεσμού των κινηματογραφικών λεσχών.
 2. Η διάδοση του κινηματογράφου στην Ελλάδα, σημαντικού στοιχείου για την καλλιέργεια, μόρφωση και γενικά το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου του λαού μας.
 3. Η δημιουργία ενδιαφέροντος για τον κινηματογράφο στο πλατύ κοινό, η προσέγγιση και η ανάπτυξη και προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας και του ερασιτεχνικού κινηματογράφου στην Ελλάδα.
Άρθρο 3

Η Ομοσπονδία θα υλοποιήσει τους σκοπούς της με:

 1. Tη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία των κινηματογραφικών λεσχών, την απρόσκοπτη εξεύρεση και διακίνηση των ταινιών και τον εφοδιασμό τους με το απαραίτητο υλικό
 2. Την προσφορά κάθε δυνατής υλικής βοήθειας στις κινηματογραφικές λέσχες.
 3. Την ενθάρρυνση και ουσιαστική συμπαράσταση για την ίδρυση κινηματογραφικών λεσχών σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.
 4. Τη δημιουργία κεντρικής κινηματογραφικής βιβλιοθήκης και σε κάθε κινηματογραφική λέσχη αρχείο κινηματογράφου.
 5. Τη συνεργασία:
  α) με όλους τους αρμόδιους κινηματογραφικούς φορείς της Ελλάδας
  β) με τους πολιτιστικούς φορείς της χώρας και την τοπική αυτοδιοίκηση
  γ) με τους διεθνείς κινηματογραφικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα.
 6. Την αντιπροσώπευση των κινηματογραφικών λεσχών και την προώθηση των στόχων τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις κρατικές αρχές, στους κινηματογραφικούς οργανισμούς.
 7. Την συνεχή έρευνα του κινηματογραφικού χώρου, τη διαρκή ενημέρωση με ιδιαίτερη έμφαση σε ότι αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο.
 8. Τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου, εκδηλώσεων, σεμιναρίων‚ προβολών, εκδόσεων και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας.
Άρθρο 4
 1. Μέλη της 0.Κ.Λ.Ε γίνονται οι νόμιμα συγκροτημένες και λειτουργούσες στην Ελλάδα κινηματογραφικές λέσχες και οι νόμιμοι συγκροτημένοι και λειτουργούντες στην Ελλάδα σύλλογοι ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν οργανωμένες κινηματογραφικές λέσχες ή οργανωμένα κινηματογραφικά τμήματα και που ασχολούνται συστηματικά με την προώθηση του κινηματογράφου με προβολές, εκδόσεις, κ.λ.π.
 2. Για να γίνει μέλος ένας σύλλογος ή μία λέσχη χρειάζεται:
  α) γραπτή αίτηση
  β)επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών της συνέλευσης των μελών του ή του σύμφωνα με το καταστατικό του αρμόδιου οργάνου, που αποφάσισε την προσχώρηση στην 0.Κ.Λ.Ε, από το οποίο προκύπτει ότι αναγνωρίζεται αυτό το καταστατικό και γίνεται αποδεκτό.
  γ) ονομαστικό κατάλογο των μελών που απαρτίζουν την διοίκηση του Συλλόγου.
  δ) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του.
  ε) να έχει πραγματοποιήσει μέσα στο τελευταίο έτος τουλάχιστον 10 κινηματογραφικές προβολές, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τη δημόσια προβολή κινηματογραφικών ταινιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο (φιλμ, αναλογικό ή ψηφιακό μέσο με ελάχιστη διακριτικότητα εικόνας 2Κ και ηχητική απόδοση όχι κατώτερη του εγγράμματος), αποδεικνυόμενες με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παρ.1 του παρόντος.
  ζ) να καταβάλλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής.
 3. Το διοικητικό συμβούλιο, Δ.Σ., εγκρίνει ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και γνωστοποιεί μέσα σε έναν μήνα την απόφασή του στο Σύλλογο εφόσον πληροί ή δεν πληροί αντίστοιχα τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1,2 , του άρθρου 4 . Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευση αντιπροσώπων (Σ.Α.), που θα ζητήσει το 1/5 των μελών της , που αποφασίζει οριστικά και στην οποία ο Σύλλογος δικαιούται να παρευρίσκεται και να υποστηρίζει προφορικά την αίτησή του.
 4. Σύλλογος που η αίτησή του απορρίπτεται για λόγους που εμποδίζουν πρόσκαιρα την εγγραφή του μπορεί να επανέλθει όταν πάψουν να ισχύουν αυτοί οι λόγοι.
Άρθρο 5

Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 1. Δικαιούνται :
  α) να παρίστανται με αιρετούς αντιπροσώπους στις συνελεύσεις αντιπροσώπων (Σ.Α.), να μιλούν πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης να ψηφίζουν, ασκούν έλεγχο στις αποφάσεις και στη γενική τακτική του Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε
  β) να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε..Ε.), να μετέχουν στο Δ.Σ. και σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές της Ο.Κ.Λ.Ε.
  γ) να μετέχουν στις δραστηριότητες της Ο.Κ.Λ.Ε.
  δ) να εκφράζουν δημόσια τη γνώμη τους πάνω σε οτιδήποτε αφορά την Ο.Κ.Λ.Ε, να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της με γραπτή ή προφορική πρόταση, στην οποία το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να απαντήσει.
  ε) να στέλνουν στο Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε τουλάχιστο ένα μήνα νωρίτερα τις προτάσεις τους, για θέματα ημερήσιας διάταξης της Σ.Α., που συμπεριλαμβάνονται αν εγκριθούν, και αν όχι, μπαίνουν στη κρίση της Σ.Α. αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί στο μέλος που έστειλε την πρόταση το σκεπτικό της απόρριψης.
  στ) να ζητούν δημοσίευση αποφάσεων και ανακοινώσεών τους στα έντυπα της Ο.Κ.Λ.Ε.
  ζ) να ζητούν σύγκληση έκτακτης Σ.Α. για συγκεκριμένα θέματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.
 2. Υποχρεούνται:
  α) να τηρούν το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ο.Κ.Λ.Ε.
  β) να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ο.Κ.Λ.Ε.
  γ) να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Ο.Κ.Λ.Ε. , σύμφωνα με το σύστημα που ορίζει κάθε φορά το Δ.Σ.
  δ) να καταβάλλουν στο Ταμείο της Ομοσπονδίας δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ ευρώ 50 και ετήσια συνδρομή ευρώ 100. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ζητήσει και έκτακτη εισφορά από τα μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε. για να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες. Το ποσό αυτής της εισφοράς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μισό της ετήσιας συνδρομής. Η Σ.Α. μπορεί με απόφασή της να αυξομειώνει το ποσό της συνδρομής και το εφάπαξ.
Άρθρο 6
 1. Διαγράφονται από μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε:
  α) 0ι σύλλογοι που ζητούν να διαγραφούν με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης (Γ.Σ.) ή του αρμόδιου οργάνου τους, που παίρνεται με την διαδικασία που ορίζει το καταστατικό τους, υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση της διαγραφής τους και το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά. Η αίτηση της διαγραφής εγκρίνεται τυπικά από την επόμενη Σ.Α. της Ο.Κ.Λ.Ε.
  β) Οι σύλλογοι που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πάνω από δύο χρόνια. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση, όπως ορίζει το άρθρο 4, εφόσον καταβάλει όλες τις εισφορές που οφείλει.
  γ) Τα μέλη που δεν έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα τα τρία τελευταία χρόνια για τη διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας στο κοινό στην Ελλάδα.
  δ) Οι σύλλογοι που δεν τηρούν το καταστατικό της Ο.Κ.Λ.Ε
 2. Η απόφαση για την διαγραφή δεν παίρνεται αν δεν κληθεί ο σύλλογος τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα για να ακουστούν οι απόψεις του, εκτός αν παρά την πρόσκληση δεν στείλει νόμιμα ορισμένο αντιπρόσωπο στην Σ.Α. Όλες οι αποφάσεις ισχύουν μόνο από τότε που επικυρώνονται από την Σ.Α..
 3. Η επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους γίνεται με την ίδια διαδικασία περί εγγραφής, όταν παύσει να ισχύει ο λόγος για το οποίο διεγράφη.
Άρθρο 7
 1. Οι πόροι της Ο.Κ.Λ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
  Τακτικοί πόροι είναι το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών και η συνδρομή τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, και από άλλες δραστηριότητες.
  Έκτακτοι πόροι είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών καθώς και κάθε άλλη παροχή ή επιχορήγηση ή δωρεά ή κληροδότημα ή κληρονομιά από οποιονδήποτε. Επίσης χρήματα από εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.
 2. Για να δεχτεί η Ομοσπονδία κληροδότημα ή δωρεά κινητής ή ακίνητης περιουσίας αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ χρειάζεται έγκριση της Σ.Α.
Άρθρο 8

Όργανα της Ο.Κ.Λ.Ε. είναι:
α) Η Συνέλευση Αντιπροσώπων (Σ.Α.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η  Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 9
 1. Η Σ.Α. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των συλλόγων που είναι μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε και είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται.
  Αποφασίζει:
  α) για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  β) για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων σε άλλες οργανώσεις ή φορείς.
  γ) για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή , διαγραφή ή αποδοχή μέλους στην Ο.Κ.Λ.Ε.
  δ) για την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του ισολογισμού, του προϋπολογισμού, για απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε έκθεση της Ε.Ε.
  ε) για τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ.
  ζ) για την τροποποίηση του καταστατικού, αλλαγή σκοπού της Ομοσπονδίας ή διάλυση της Ομοσπονδίας.
  η) για τον προγραμματισμό δραστηριότητας της 0.Κ.Λ.Ε.
  θ) Η Σ.Α. αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την Ομοσπονδία και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
 2. Οι Σ.Α. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
  α) Τακτική συγκαλείται μία φορά το χρόνο, σε χρόνο που κρίνεται πιο πρόσφορος δηλαδή μεταξύ Μάη-Ιούνη. Σ’ αυτή γίνεται απολογισμός της προηγουμένης και προϋπολογισμός της νέας χρονιάς. Σε κάθε δεύτερη τακτική γενική συνέλευση αντιπροσώπων διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.
  β) Έκτακτες Σ.Α. συγκαλούνται για επείγοντα, σοβαρά ζητήματα της Ο.Κ.Λ.Ε:
  1) με απόφαση του Δ.Σ.
  2) με γραπτή αίτηση του 1/10 των μελών που είναι και ταμειακά εντάξει, μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης. Η απόφαση για σύγκληση της Σ.Α. γνωστοποιείται 10 μέρες τουλάχιστον νωρίτερα στα μέλη με γραπτή πρόσκληση, που αναφέρει
  τόπο, χρόνο, το λόγο της σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  3) Στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης για οποιοδήποτε λόγο του Δ.Σ., το 1/5 τουλάχιστον των μελών έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Σ.Α. με σκοπό να εκλέξουν προσωρινή διοικούσα επιτροπή και να προκηρύξει εκλογές.
  4) Στην Σ.Α. συζητιέται κάθε θέμα που έχει ζητήσει το 1/10 τουλάχιστο των μελών. Πρόταση για κάθε προσθήκη θεμάτων μπορεί να γίνει μέσα στη συνέλευση από οποιοδήποτε μέλος, που εγκρίνεται με σχετική πλειοψηφία, για τη σειρά που θα συζητηθούν τα θέματα, αποφασίζει η Σ.Α.
Άρθρο 10
 1. Η Σ.Α. συγκαλείται από το Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε ένα μήνα νωρίτερα με γραπτή πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Η πρόσκληση πρέπει να γράφει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Σ.Α. γνωστοποιείται και από τον τύπο.
 2. Οι σύλλογοι μέσα σε 15 μέρες από την πρόσκληση μπορούν να προτείνουν γραπτά θέματα, για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, αν δεν τα εγκρίνει τα βάζει στην κρίση της Σ.Α. Οι σύλλογοι‚ που πρότειναν μπορούν να αναλάβουν την υποστήριξή τους.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη. Στη διάρκεια των ημερών σύγκλησης των Σ.Α., το Δ.Σ. παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 4. Η έναρξη της Σ.Α. κηρύσσεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αμέσως μετά η Σ.Α. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ανάταση των χεριών το προεδρείο μετά από προτάσεις των συνέδρων.
 5. Οι Σ.Α. διευθύνονται από τριμελές προεδρείο, που αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. Οι παραπάνω δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Άρθρο 11
 1. Τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε εκπροσωπούνται στις Σ.Α. με αντιπροσώπους τους. Ένα τακτικό και δύο αναπληρωματικούς.
 2. Η θητεία των αντιπροσώπων συμπίπτει προς την θητεία της Ο.Κ.Λ.Ε.
 3. Κάθε σύλλογος πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ. της 0.Κ.Λ.Ε πριν από τη Σ.Α. ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων και εφοδιάζει κάθε αντιπρόσωπο με βεβαίωση του Δ.Σ. του, που καταθέτει ο ίδιος στο Δ.Σ.
Άρθρο 12
 1. Η Σ.Α. (τακτική, έκτακτη) βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτή το 1/2 συν 1 των ταμειακά εντάξει μελών της, αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Σ.Α. συγκαλείται ξανά χωρίς άλλη πρόσκληση μέσα σε 15 μέρες την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, όποτε χρειάζεται να παρίσταται το 1/3 των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά τη Β΄ Σ.Α. επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την αρχή μετά από 10 ημέρες με όσους παρόντες.
 2. Οι αποφάσεις της Σ.Α. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία.
 3. Αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης στη διοίκηση και εκλογή συλλογικών οργάνων , παίρνονται μόνο με μυστική ψηφοφορία.
 4. Στις Σ.Α. που συζητιέται η λογοδοσία του Δ.Σ. παρευρίσκονται τα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι αντιπρόσωποι για τη Σ.Α. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου
 5. Για θέματα που αφορούν την Σ.Α. και δεν προβλέπονται απ’ αυτό το καταστατικό ψηφίζεται από την Σ.Α. εσωτερικός κανονισμός.
Άρθρο 13
 1. Oι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και των αντιπροσώπων για διάφορα όργανα, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία.
 3. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατάξεις καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και σε ξεχωριστή στήλη για την Ε.Ε. Εκλέγονται όλοι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά για κάθε όργανο μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει αρχαιρεσίες και φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των εκλογών.
 5. Υποψήφιος για όργανο της διοίκησης δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Μετά από το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, αφού αποφασίσει για τις ενστάσεις και συντάξει το πρακτικό των αρχαιρεσιών στο οποίο προσθέτει και ονομαστικό κατάλογο όσων ψήφισαν.
 7. Το Δ.Σ. εφοδιάζει την Εφορευτική Επιτροπή με:
  α) βεβαίωση για την εκλογή των αντιπροσώπων από τους συλλόγους τους
  β) μητρώο των συλλόγων μελών της Ο.Κ.Λ.Ε. με τους τίτλους τους γ )ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων τους.
 8. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία της Ο.Κ.Λ.Ε ,με ευθύνη του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής για ένα (1) μήνα, διάστημα στο οποίο μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη για την φύλαξη διαρκεί μέχρι την έκδοση προδικαστικής απόφασης περί αποδείξεων.
Άρθρο 14
 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των μελών της Ο.Κ.Λ.Ε., που είναι ταμειακά εντάξει, και των οποίων οι λέσχες έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα τρία (3) τελευταία χρόνια συνολικά δέκα πέντε (15) τουλάχιστον κινηματογραφικές προβολές, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τη δημόσια προβολή κινηματογραφικών ταινιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο (φιλμ, αναλογικό ή ψηφιακό μέσο με ελάχιστη διακριτικότητα εικόνας 2Κ και ηχητική απόδοση όχι κατώτερη του εγγράμματος) έχουν δε και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Οι κινηματογραφικές προβολές αποδεικνύονται είτε από τιμολόγια ενοικίασης ταινιών, είτε από δελτία αποστολής, είτε από τιμολόγια ενοικίασης αιθουσών, είτε από έγγραφα για τη δωρεάν παραχώρηση των ταινιών ή των αιθουσών, είτε από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα (όπως τα έντυπα δραστηριοτήτων, προγραμμάτων προβολών). Έγγραφα δεν αποτελούν οι υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις των διοικήσεων των λεσχών.
 2. Όσοι θέλουν να εκλεγούν μέλη των οργάνων της διοίκησης πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα στην προθεσμία που αυτή ορίζει, αμέσως μετά την εκλογή της. Μετά την λήξη της προθεσμίας η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον κατάλογο των υποψηφίων.
 3. Κάθε αντιπρόσωπος συλλόγου αντιπροσωπεύει ένα και μόνο σύλλογο και ψηφίζει αυτοπροσώπως. Στην περίπτωση που κάποιος αντιπρόσωπος συλλόγου δεν μπορεί να παραστεί, αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του.
 4. Κάθε ψηφοφόρος βάζει από 1-5 σταυρούς για τους υποψηφίους του Δ.Σ. και 1 σταυρό για την Ε.Ε. στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 5. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας έντεκα (11) μέλη για το Δ.Σ. και 5 αναπληρωματικοί, 3 μέλη για την Ε.Ε. και 2 αναπληρωματικοί.
Άρθρο 15
 1. Η Ο.Κ.Λ.Ε διοικείται από εντεκαμελές Δ.Σ. με τριετή θητεία που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία στο τόπο, σε ημερομηνία και με τρόπο που καθορίζουν τα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού.
 2. Το Δ.Σ. αποτελείται από πρόεδρο, πρώτο (α΄)αντιπρόεδρο, δεύτερο (β΄) αντιπρόεδρο, γραμματέα, αναπληρωτή γραμματέα, ταμία και πέντε (5) συμβούλους.
 3. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται το πολύ σε 15 μέρες μετά την εκλογή του, με πρόσκληση του πρώτου σε σειρά επιτυχίας. Συγκροτείται αμέσως σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τα μέλη του, τους: Πρόεδρο, πρώτο (α΄)Αντιπρόεδρο, δεύτερο(β΄) Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιλογή.
 4. Στην ίδια συνεδρίαση καλείται και το προηγούμενο Δ.Σ. για να παραδώσει στο νέο Προεδρείο.
 5. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μια θέση του Δ.Σ. μένει κενή το Δ.Σ., με ευθύνη του Προέδρου‚ καλεί τον Α΄ αναπληρωματικό.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στην Ομοσπονδία και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική Σ.Α. από την έκτακτη που έχει συγκληθεί ειδικά για αυτό το σκοπό (πρόταση μομφής από το 1/5 τουλάχιστο των μελών). Το 1/5 χρειάζεται επίσης για να συμπεριληφθεί σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Σ.Α. η ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ.
 7. Μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή αντιπρόσωπος σε οργανώσεις της Ο.Κ.Λ.Ε‚ που μετά την εκλογή του διαγράφεται από τη δύναμη του συλλόγου που τον εξέλεξε αντιπρόσωπό της, εκπίπτει της ιδιότητάς του ως μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., ή αντιπρόσωπος σε οργανώσεις και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η έκπτωση από την ιδιότητα ως μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή αντιπρόσωπος σε οργανώσεις γίνεται από το Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε‚ αμέσως μετά τη σχετική έγγραφη γνωστοποίηση του συλλόγου, στη δύναμη του οποίου ανήκει ο διαγραφής.
  Η απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε περί της πιο πάνω εκπτώσεως από την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή αντιπρόσωπος σε οργανώσεις δεν επιδέχεται ένσταση.
Άρθρο 16
 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει τόπο και χρόνο και θέματα ημερήσιας διάταξης τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όποτε χρειάζεται. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. αν το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
 2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη τη Ο.Κ.Λ.Ε. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να δώσει δικαίωμα λόγου στα μέλη που παρακολουθούν.
 3. Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη
  πλειοψηφία των παρόντων. Μυστική ψηφοφορία γίνεται σε προσωπικά θέματα.
 4. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και επίσης από όσους συμμετείχαν στη συνεδρίαση.
 5. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για διαγραφή μέλους του‚ όταν:
  α) παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Σ.Α.
  β) απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις.
 6. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εργάζονται με αμοιβή στην Ο.Κ.Λ.Ε.
Άρθρο 17
 1. Το Δ.Σ. έχει έργο και καθήκον την προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων της Ο.Κ.Λ.Ε. Διοικεί την Ομοσπονδία με βάση το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Σ.Α. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε θέμα που αφορά την προώθηση των σκοπών και την προάσπιση των συμφερόντων της Ο.Κ.Λ.Ε με εξαίρεση ζητήματα και ενέργειες που μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Σ.Α. Παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση διαφόρων ζητημάτων, που προκύπτουν, εκτελεί τις αποφάσεις της Σ.Α., συντονίζει και προγραμματίζει την όλη δουλειά της Ομοσπονδίας. Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους συλλόγους μέλη της, παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που τα αφορούν και τα ενημερώνει σχετικά. Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της Ο.Κ.Λ.Ε, λογοδοτεί για τα οικονομικά στην Ε.Ε.
  Αποφασίζει για κάθε έκτακτη δαπάνη, που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό μέχρι το ποσό που ορίζει η Σ.Α., Για μεγαλύτερα ποσά μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Σ.Α. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Ο.Κ.Λ.Ε. Κρατά υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
  α) Μητρώο μελών
  β) πρακτικό συνεδριάσεων της Σ.Α.
  γ) πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  δ) βιβλίο εισπράξεων και εισφορών.
  ε) πρακτικό περιουσίας. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να μαθαίνει τα στοιχεία όλων των βιβλίων. Το Δ.Σ. συγκαλεί την Σ.Α. και καταρτίζει ημερήσια διάταξη, όπως ορίζεται από το άρθρο 10. Υποβάλλει στην Σ.Α. έκθεση πεπραγμένων.
 2. Για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δ.Σ. και δεν προβλέπονται από αυτό το καταστατικό, η Σ.Α. εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.
Άρθρο 18
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ο.Κ.Λ.Ε. σε όλες τις σχέσεις και διαφορές με τρίτους και σε όλες τις κρατικές αρχές. Η εκπροσώπηση της Ο.Κ.Λ.Ε. μπορεί να ανατεθεί. σε άλλο μέλος μόνο με πρακτικό του Δ.Σ. Σε περίπτωση που η 0.Κ.Λ.Ε καλείται από το κράτος, οργανισμούς και πολιτιστικούς φορείς, ελληνικούς και ξένους, να συμμετάσχει με αντιπρόσωπό της σε συνέδρια ή συνδιασκέψεις, σε συμβουλευτικές ή γνωμοδοτικές επιτροπές, σε επιτροπές κρίσεως ή διοργανώσεως Φεστιβάλ, τοπικού ή πανελλήνιου κλπ. χαρακτήρα, σε πάσης φύσης διοικητικά συμβούλια ή καλλιτεχνικές επιτροπές, ο αντιπρόσωπος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ο.Κ.Λ.Ε σε ειδική συνεδρίαση που τον εφοδιάζει με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές εκπρόσωπος της Ο.Κ.Λ.Ε. μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος κινηματογραφικής λέσχης, που ανήκει στη δύναμη της Ο.Κ.Λ.Ε..
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Σ.Α.
 3. Συγκαλεί μαζί με τον γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Καθορίζει μαζί με τον γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων όπου περιλαμβάνει υποχρεωτικά κάθε θέμα που προτείνουν τουλάχιστον 3 μέλη του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει με τον γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον ταμία όλα τα έγγραφα της διαχείρισης, εντάλματα κλπ.
 5. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο (α΄)αντιπρόεδρος, αν και αυτός εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο δεύτερος (β΄) αντιπρόεδρος.
 6. Όταν ο γραμματέας απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής γραμματέας.
Άρθρο 19
 1. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Σ.Α. και  την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
 2. Αναπληρώνει τον πρόεδρο με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα, όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται.
 3. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση αν ο πρόεδρος αδρανεί για χρονικό διάστημα τριπλάσιο από αυτό που ορίζεται για τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 20
 1. Ο Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Ο.Κ.Λ.Ε από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού. Φυλάει τα αρχεία, την σφραγίδα, φροντίζει για την τήρηση του μητρώου των μελών , είναι υπεύθυνος για την τακτική ενημέρωση του μητρώου.
 2. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφοντάς την με τον πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
 3. Καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν.
 4. Συντάσσει κάθε χρόνο τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Άρθρο 21
 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία της Ο.Κ.Λ.Ε. και την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη περιουσία.
 2. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος ότι οφείλουν τα μέλη στην Ομοσπονδία ή ότι διατίθεται στην Ομοσπονδία από οποιαδήποτε πηγή. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα της Ο.Κ.Λ.Ε. και κρατά στα χέρια του ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας οριζόμενο από την Σ.Α. Αναλαμβάνει από την Τράπεζα με βάση επιταγή που προσυπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
 3. Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα που προσυπογράφει ο πρόεδρος με έγκριση του Δ.Σ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και είναι αριθμημένα.
 4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών.
Άρθρο 22
 1. Η Ε.Ε. έχει 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα με το Δ.Σ.
 2. Η Ε.Ε. έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. και του ταμία και διενεργεί τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο.
 3. Το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή τους, τα νέα μέλη της Ε.Ε. συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα.
Άρθρο 23
 1. Η Ομοσπονδία διαλύεται με απόφαση της Σ.Α., για να είναι έγκυρη μια τέτοια απόφαση χρειάζεται η παρουσία 3/4 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει και η πλειοψηφία 3 /4 των παρόντων.
 2. Σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης της Ο.Κ.Λ.Ε, αφού γίνει η εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. η τυχόν απομένουσα περιουσία περιέχεται με απόφαση της Σ.Α. σε σωματεία, νομικά πρόσωπα με τους σκοπούς παρεμφερείς της Ο.Κ.Λ.Ε.
Άρθρο 24

Η Σ.Α. μπορεί με απόφασή της να τροποποιήσει αυτό το καταστατικό με απαρτία 1/2 και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 25

Οι σύλλογοι μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε. μπορούν να είναι μέλη άλλης οργάνωσης ίδιου ή ανώτερου βαθμού.

Άρθρο 26
 1. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας από μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε., για την μελέτη διαφόρων θεμάτων ή την εκτέλεση εργασιών. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να έχουν έδρα διαφορετική από το Δ.Σ. Ομάδες εργασίας ακόμη μπορεί να συγκροτηθούν από μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε, υπό την έγκριση του Δ.Σ. ή του Σ.Α.
 2. Το Δ.Σ. μπορεί να προσλαμβάνει με αμοιβή ή όχι συμβούλους ή συνεργάτες ή υπαλλήλους της Ομοσπονδίας.
 3. Επιδίωξη της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία παραρτημάτων σε μείζονες περιοχές της Χώρας. Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό.
Άρθρο 27
 1. Ρυθμίζονται με ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που συντάσσει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Σ.Α.:
  α) τα σχετικά με την λειτουργία και τις εργασίες της Ο.Κ.Λ.Ε. και τη συμμετοχή των συλλόγων σε αυτές τις εργασίες.
  β) τα σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. ή Σ.Α. και των λοιπών οργάνων που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.
  γ) τα σχετικά με την κατανομή των επιχορηγήσεων στις Κινηματογραφικές Λέσχες.
 2. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς, που θα φτιαχτούν, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.
Άρθρο 28

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή, και στην περιφέρειά της αναγράφει την επωνυμία της: Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, στο κέντρο της το έτος ιδρύσεως 1983.

Άρθρο 29

Η συστατική πράξη και το καταστατικό, που αποτελείται από 29 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και συνολικά από την ιδρυτική καταστατική συνέλευση που έγινε στην Αθήνα  στις 5.6.1983.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα 29 είναι το καταστατικό της Ομοσπονδίας που ιδρύθηκε το 1983 και αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθμό 2633/1983 απόφαση του  Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό 2066/1983 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε ομοίως νομίμως καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών ( αύξοντα αριθμό 342), το οποίο τροποποιήθηκε  σήμερα από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση Αντιπροσώπων.

Φλώρινα, 13 Ιουνίου 2009

Δημήτρης Καλαντίδης
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Ντάνης
Ο Γραμματέας